STEVENS & PARTNERS IS AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE ORDE VOOR WETTELIJKE INCASSODIENSTVERLENERS. STEVENS & PARTNERS HEEFT DE NIEUWE INCASSOWETGEVING VOLLEDIG OMARMD EN IN HAAR ORGANISATIE GEINTEGREERD.

Onze missie: op weg naar een zorgeloze huurdersportefeuille

Stevens & Partners zorgt ervoor dat huurachterstanden worden ingelopen en dat nieuwe huurachterstanden worden voorkomen.

1  

Even voorstellen: ik ben Peter Stevens van Stevens & Partners

Steeds vaker worden verhuurders geconfronteerd met huurders die hun huur niet meer betalen. Het bedrag aan huurachterstanden loopt binnen veel vastgoedportefeuilles dan ook snel op. Doortastend optreden is dan van groot belang. In de praktijk blijkt dit voor veel verhuurders lastig. Met als gevolg dat de problematiek alleen maar groter wordt; de huurachterstanden nemen toe en vorderingen blijven vaak zolang liggen dat zij uiteindelijk oninbaar blijken.

Stevens & Partners is gespecialiseerd in het verzorgen van huurincasso’s en in het verbeteren van het interne incassoproces. Onze focus ligt hierbij op het bijstaan van verhuurders van bedrijfsruimtes (winkels en kantoren).

Wij weten heel goed hoe wij huurders tot betaling kunnen bewegen; wij moeten met de huurder in contact komen en blijven. Aandacht voor het dossier is allesbepalend, iedere dag weer. Ook weten wij welke stappen er gezet dienen te worden als huurders onverhoopt niet willen (of kunnen) betalen.

Stevens & Partners heeft een heldere missie: wij helpen onze opdrachtgevers ervoor te zorgen dat de ontstane huurachterstanden zo snel mogelijk worden ingelopen en dat nieuwe huurachterstanden worden voorkomen. Wij verliezen hierbij het belang van de relatie tussen een verhuurder en een huurder uiteraard niet uit het oog.

2

Wie zijn onze opdrachtgevers? Voor wie willen wij werken?

Stevens & Partners doet haar werk iedere dag weer met veel plezier, vol overgave en met veel enthousiasme. Dit is mogelijk omdat wij heldere keuzes maken als gaat om voor wie wij willen werken én als het gaat om welke diensten wij verlenen aan onze opdrachtgevers.

Wij zijn als het gaat om het aangaan van samenwerkingen met opdrachtgevers erg kieskeurig; een goed gevoel, wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en een lange-termijn-visie zijn voor ons essentieel. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, gaan wij geen samenwerking aan.

Ook als het gaat om de diensten die wij verlenen, doen wij geen concessies. Dit betekent dat de werkzaamheden binnen ons specialisme dienen te vallen. Alleen dan kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit en snelheid van resultaten garanderen.

Uiteindelijk is alles erop gericht dat wij een prettige relatie hebben met onze opdrachtgevers en dat wij elke dag met een lach op ons gezicht aan het werk gaan en datgene doen waar wij heel goed in zijn; het incasseren van achterstallige huurpenningen en het voorkomen dat nieuwe huurachterstanden ontstaan.

6

Evaluatie

Stevens & Partners gaat altijd voor een lange-termijn-samenwerking met als doel het realiseren van een zorgeloze huurdersportefeuille. Wij vinden het daarom belangrijk om geregeld contact met onze opdrachtgevers te hebben. Zo kan er snel geschakeld worden en kunnen er waar nodig snel ingrepen in het debiteurenproces worden doorgevoerd.

Als de behandeling van een incasso-opdracht tot een einde is gekomen, waarbij er uiteraard van uitgaan dat de huurachterstand is ingelopen, evalueren wij altijd kort hoe een en ander is verlopen. Wat hebben wij geleerd? Wat zijn de verbeterpunten? Hoe was het contact met de huurder en verwachten wij dat deze huurder voortaan weer tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien wij vermoeden dat deze huurder op korte termijn zijn verplichtingen nogmaals niet na kan of wil komen, dan blijven wij deze huurder voor de zekerheid nog even monitoren.

Wij gaan samenwerken!

Wij hebben uitgebreid kennisgemaakt. Ons gevoel hierbij is goed. Wij zijn wij ervan overtuigd dat u bij ons past en gaan graag voor de lange termijn een samenwerking met u aan. Wij hopen dat u er net zo over denkt!

Tijdens onze kennismaking hebben wij uitvoerig gesproken over hoe wij werken, wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Wij hebben gesproken over de wijze waarop wij graag met u willen communiceren. Korte lijnen, volledige transparantie en respect over en weer zijn voor ons heel belangrijk. Ook hebben wij gesproken over hoe u wenst dat wij uw huurders benaderen. Uiteraard hebben wij ook heldere financiële afspraken gemaakt. Kortom, wij weten wat wij aan elkaar hebben en wat ons betreft kunnen wij direct aan de slag.

4

Ik ga voor u aan de slag

Zodra ik een incasso-opdracht heb ontvangen, ga ik direct aan de slag. Ik weet hoe belangrijk het is dat een huurincasso voortvarend wordt opgepakt. Iedere dag telt en hoe meer aandacht een huurder krijgt, hoe groter de kans is dat de vordering wordt voldaan. Dat ik hard bezig ben, heeft u niet door. Ik vind het belangrijk mijn opdrachtgevers te ontzorgen.

Door uw huurder veel aandacht te geven, door doortastend en volhardend te werk te gaan en met behulp van een praktische benadering slagen wij er in dat uw vordering bovenop de stapel van onbetaalde facturen van de huurder komt te liggen.

Natuurlijk verliezen wij nooit uit het oog dat de vordering betrekking heeft op een lopende overeenkomst en dat goede verhoudingen erg belangrijk zijn.

5

Update & advies

Uiterlijk binnen twee weken nadat wij een incasso-opdracht in behandeling hebben genomen, liever natuurlijk nog veel sneller, krijgt u van ons een terugkoppeling. Wij hopen u dan te kunnen mededelen dat uw huurder de volledige huurachterstand heeft voldaan.

Voor het geval uw huurder hier (nog) niet toe bereid of in staat is, leggen wij direct een plan van aanpak aan u voor. Dit kan zijn om een betalingsregeling met uw huurder te treffen, maar het kan ook zijn dat wij u voorstellen om een gerechtelijke procedure te starten. Kortom, wij informeren u over hoe het vervolgtraject er het beste uit kan komen te zien. Het kosten-baten aspect speelt in ons advies uiteraard ook een belangrijke rol.

Contactgegevens

Vul hier uw telefoonnummer en/of emailadres in. Dan nemen we contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie.

Hoe factureren wij?

Stevens & Partners slaagt er vrijwel altijd in de vordering te incasseren zonder dat een procedure nodig is. Als het goed is, heeft de huurder naast de huurachterstand ook het door ons gevorderde bedrag ter zake van incassokosten betaald. In die gevallen maken wij de hoofdsom aan u over en brengen wij u een bedrag in rekening dat gelijk is aan de incassokosten die uw huurder heeft betaald. Kortom, onze inschakeling heeft u dan niets gekost. En zo hoort het ook.

Het komt soms helaas ook voor dat een huurder alleen de hoofdsom betaalt en niet bereid is om de incassokosten te betalen. Wij treden dan met u in overleg. Gezamenlijk besluiten wij of wij deze kosten in een procedure gaan verhalen. Meestal zal dat het geval zijn. Indien er aanleiding is om dat niet te doen, uit hoofde van de relatie met uw huurder of uit hoofde van een kosten-baten afweging, brengen wij u een aangepast honorarium in rekening gelijk aan 50% van de aan de huurder berekende incassokosten. Hiermee delen wij de “pijn” met onze opdrachtgevers.

In die gevallen waarin een procedure onvermijdelijk is, begeleiden wij dit traject vanzelfsprekend ook voor onze opdrachtgevers. Vooraf bespreken wij dan welke kosten hiermee gemoeid zijn. vaak betekent dit dat wij de kosten verbonden aan de procedure, deurwaarderskosten en griffierechten, doorbelasten en een uurtarief hanteren van € 185,- exclusief btw. 

Over Stevens & Partners

Stevens & Partners is opgericht door Peter Stevens. Onze focus is verdeeld op twee werkterreinen. Wij staan verhuurders bij met huurachterstanden en helpen bij het optimaliseren van hun debiteurenproces. Ook staan wij huurders van winkelruimtes en horecagelegenheden bij als het gaat om het op een wettelijke basis verlagen van hun huurprijs. Dit doen wij onder de naam: Lagerehuur.nl.

Stevens & Partners maakt gebruik van vaste partners. Dit zijn taxateurs, huurprijsdeskundigen, collega-juristen, advocaten, etc. Wij kiezen onze partners zorgvuldig uit.

Wij hechten aan korte lijnen, een transparante communicatie, een prettige werksfeer en aan het opbouwen van langdurige relaties. Wij gaan uit van vertrouwen en wederzijds respect.